از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 5242
  
1397/11/27کهگیلویه بویراحمدN-971127-07معاونت عمران روستاییاعتبارات, طرحهای عمرانی

​طرح هادی،کهکیلویه

  
1397/11/27عمومیN-971127-06سایرمسکن مهر

​مسکن مهر

  
1397/11/27کهگیلویه بویراحمدN-971127-05معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی،کهکیلویه

  
1397/11/27خراسان شمالیN-971127-04معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​شیروان،سند مالکیت

  
1397/11/27فارسN-971127-03سایرواگذاری زمین

​جهرم​،واگذاری زمین

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/1.jpg
  
1397/11/27گلستانN-971127-02سایرطرح تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی

​گلستان،اشتغال زایی

  
1397/11/27آذربایجان غربیN-971127-01معاونت عمران روستاییطرح هادی

ارومیه ، طرح هادی

  
1397/11/24کهگیلویه بویراحمدN-971124-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1397/11/24کهگیلویه بویراحمدN-971124-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییمهاجرت معکوس

مهاجرت معکوس

  
1397/11/24کرمانشاهN-971124-06معاونت عمران روستاییطرح هادی

طرح هادی روستایی

  
1397/11/24زنجانN-971124-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییتوسعه روستایی

توسعه روستایی

  
1397/11/24تهرانN-971124-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

وام مسکن روستایی

  
1397/11/24کرمانN-971124-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییکپرنشینی

​کپرنشینی

  
1397/11/24عمومیN-971124-02معاونت عمران روستاییوام اشتغال زایی

وام اشتغال زایی

  
1397/11/24گیلانN-971124-01معاونت امور مسکن شهری, معاونت عمران روستاییپایتخت نشینی

​پایتخت نشینی

  
1397/11/23عمومیN-971123-06معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری

​مسکن شهری

  
1397/11/23عمومیN-971123-05معاونت امور مسکن شهریواگذاری زمین

​واگذاری زمین

  
1397/11/23خراسان شمالیN-971123-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایینوسازی

نوسازی

  
1397/11/23خوزستانN-971123-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1397/11/23عمومیN-971123-02معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی روستایی

  
1397/11/23تهرانN-971123-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییخانواده های دارای دو معلول

مسکن معلولان

  
1397/11/21زنجانN-971121-17معاونت عمران روستاییطرح هادی

طرح هادی

  
1397/11/21عمومیN-971121-16معاونت عمران روستاییطرح هادی

طرح هادی

  
1397/11/21آذربایجان غربیN-971121-15معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

مقاوم سازی

  
1397/11/21اردبیلN-971121-14معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1/2.jpg
  
1397/11/21فارسN-971121-13معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری

​مسکن شهری

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
1397/11/21بوشهرN-971121-12معاونت عمران روستاییاعتبارات

اعتبارات دو پروژه تفریحی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/27.jpg
  
1397/11/21چهارمحال و بختیاریN-971121-11معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1397/11/21کرمانشاهN-971121-10معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1397/11/21تهرانN-971121-09معاونت امور مسکن شهریتعامل بانک و بنیاد

تعامل بانکها و بنیاد

1 - 30بعدی