از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
پوشه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 1- کلنگ زنی1- کلنگ زنی1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 2- آوار برداری2- آوار برداری1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 3- پی کنی3- پی کنی1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 4- فونداسیون4- فونداسیون1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 5- بتن ریزی5- بتن ریزی1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 6- اسکلت بندی6- اسکلت بندی1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 7- اجرای سقف7- اجرای سقف1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 8- دیوار چینی8- دیوار چینی1398/9/19 02:21 ب.ظ
پوشه: 9- اجرای نما9- اجرای نما1398/2/3 10:13 ق.ظ